Nieuws

Oktober 2017: nieuwe tarieven

Op 1 oktober 2017 wijzigen de tarieven voor vervoer met de Plusbus. De nieuwe tarieven zijn hier te vinden.

De huidige tarieven zijn voor het laatst in 2014 aangepast. Bij het opstellen van de begroting voor dit jaar is met een eventuele aanpassing van de tarieven rekening gehouden.

Bij de uitwerking is echter niet gekozen voor bijvoorbeeld een (geringe) integrale verhoging, maar voor een gewijzigde opzet met zones. Hiermee sluit het tarief beter aan op het werkelijk aantal gereden kilometers per rit. Een overzicht van de zones is hier te downloaden.

De tariefopbouw is progressief, een enkele reis in de eerste zone kost € 3, elke volgende zone is € 0,50 boven op het verschil met de vorige zone.

Aantal zones Tarief
0 € 3
1 € 3,50
2 € 4,50
3 € 6
4 € 8
5 € 10,50
6 € 13,50
7 € 17
8 € 21
9 € 25,50
10 € 30,50

Vanaf 1 september 2017 zijn er voor onze klanten flyers beschikbaar. Deze zullen door onze chauffeurs actief worden verspreid in de voertuigen. Daar waar onze folders liggen (gemeentehuis, vestigingen van Attent, dorpshuizen etc.) komt ook een setje flyers. Deze flyer is ook hier te downloaden.

Onze organisatie is er niet op ingericht iedereen persoonlijk te benaderen. De flyers worden niet per post verzonden. Gezien de drukte en beperkte openingstijden van de planning willen we het telefonisch geven van een toelichting zo veel als mogelijk vermijden. Eventueel nadere informatie is te verkrijgen via info@plusbusrhedenrozendaal.nl.

Ten opzichte van de oude tarieven zijn er in enkele gevallen (flinke) verschillen opgetreden. De verklaring hiervoor is dat nu, meer dan vroeger, gekeken wordt naar de werkelijke kilometers.

Werd er vroeger dan te veel/te weinig betaald? Neen, er gold een andere tabel.

Is er enig verband met de tarieven van AVAN of OV? Nee, dat is er niet, wij zijn een zelfstandige vrijwilligersorganisatie.

Blijft de Gelrepas geldig? Ja, dat staat hier verder los van.


Mei 2017

De Plusbus bestaat dit jaar 5 jaar. Op zaterdag 13 mei vierden we dat met onze vrijwilligers. De opkomst was goed, het weer hield zich goed en het was ook goed van eten en drinken!

April 2017

Uitbreiding wagenpark

De vraag naar vervoer van deur-tot-deur in onze gemeenten blijft groeien. Onze drie voertuigen zijn dagelijks vol bezet. Heel vaak moeten wij een beroep doen op onze vrijwilligers om met eigen auto een rit uit te voeren. Nadenkend over eventuele uitbreiding kwamen wij een geschikte rolstoelauto op het spoor. Na een uitgebreide keuring en proefrit was de beslissing snel genomen om tot aanschaf over te gaan

De auto heeft ruimte voor drie passagiers of iemand in een rolstoel met één begeleider. De eerste ervaringen met de inzet van dit voertuig zijn zonder meer positief.

Maart 2017

Bestuurswisseling

Nadat in het najaar 2016 zowel Hylke van Dijk (voorzitter) als Luuk Kuiper (secretaris) hadden aangegeven in de loop van 2017 hun functie te willen neerleggen, is zijn wij op zoek gegaan naar vervanging voor beiden. Dit bleek een niet in alle toonaarden een even gemakkelijke opgave. Uiteindelijk zijn er met een tweetal kandidaten succesvolle gesprekken gevoerd. In een extra bestuursvergadering op 14 maart 2017 zijn vervolgens de eerder genoemde heren afgetreden en zijn Jan Dorland en Peter Tamboer toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal.

Op donderdag 16 maart 2017 heeft Tom Couwenhoven laten weten dat hij zijn functie eveneens neerlegt. Hij heeft daarbij aangegeven daarmee het nieuwe bestuur alle ruimte te willen bieden om de organisatie op haar eigen wijze verder vorm te geven.

Het spreekt vanzelf dat wij de heren zeer erkentelijk zijn voor hun jarenlange inzet.

Het vertrek van Tom brengt wel met zich mee dat we wederom op zoek moeten naar een nieuw bestuurslid.

September 2016

PLUSBUS RHEDEN ROZENDAAL VERNIEUWT

Kort voor de zomervakantie hebben wij weer een belangrijke stap in onze ontwikkeling gezet. De tweedehands Citroen rolstoelbus, die wij in 2013 aanschaften was aan vervanging toe.

Met steun van de Dullertsstichting te Arnhem en Stichting Rhederhof Beheer te Rheden hebben wij een nieuwe rolstoelbus in gebruik genomen.

rolstoelbus

Bestuurslid Herman ten Kaate (r) neemt de nieuwe rolstoelbus in ontvangst.

De PLUSBUS beschikt thans over twee rolstoelbussen en een personenauto met hoge instap.

De plusbus groeit, maandelijks neemt het aantal uitgevoerde ritten toe.

TWEEDE PLUSBUS IN GEBRUIK

Vrijdag 17 oktober 2014 werd de tweede eigen rolstoelbus van de Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal, kortweg de PLUSBUS, feestelijk in gebruik genomen. Een groot aantal medewerkers was daarbij aanwezig en heeft in het Dorpshuis van Rheden deze heuglijke gebeurtenis mee gevierd.
De voorzitter van de Dullertsstichting, de heer Van der Weert, en de wethouders van de beide betrokken gemeenten, Tjebbe Vugts en Anton Logeman, onthulden gezamenlijk de naam op de bus. Die rijdt straks duidelijk herkenbaar door de gemeenten Rheden, Rozendaal en aangrenzende gemeenten.
De PLUSBUS groeit. Daarom is uitbreiding nodig. In de maand september van dit jaar werden zo’n 640 ritten uitgevoerd. Ruim een jaar geleden ging het nog om ongeveer de helft daarvan. De PLUSBUS Rheden/Rozendaal startte in 2011 met de ambitie om 100 ritten per maand uit te voeren. Een indrukwekkende groei dus. Vanaf nu voert de Plusbus de ritten uit met twee eigen bussen en een bus van de Schreuderhuizen.
“Voor de toekomst wordt een verdere toename verwacht, mede door veranderingen die plaats vinden binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO. Het is bekend dat mensen langer thuis blijven wonen en dat de opname in verzorgingsinstellingen beperkt wordt”, legt Luuk Kuiper van de stichting uit. “Natuurlijk willen ook ouderen en gehandicapten blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en zoveel mogelijk zelfstandig blijven zorgen voor wat zij nodig hebben. Het onderhouden van contacten buiten de deur is en blijft belangrijk. Ook bezoek aan de dokter of een zorginstelling zal steeds meer op eigen initiatief gebeuren. Bij een grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hoort gemakkelijk en betrouwbaar vervoer op maat. De PLUSBUS voorziet in die behoefte en wordt daarvoor ook steeds vaker gebeld via het Meldpunt voor Vrijwillige Thuishulp Rheden/Rozendaal”.

9_slider
De gemeenten Rheden en Rozendaal en ook de Dullertsstichting zien het grote belang van deze dienstverlening en droegen bij. Ook Aal-Storteboom, de Peugeot-dealer in Dieren, heeft een steentje bijgedragen en ervoor gezorgd dat de bus snel en volledig ingericht beschikbaar is gekomen.
De voorzitter van de Dullertsstichting memoreerde de lange geschiedenis van de stichting, die is voortgekomen uit de nalatenschap van een Arnhemse ondernemer. De doelstelling is de ondersteuning van personen die in moeilijke omstandigheden verkeren en van instellingen die
zich daarvoor inzetten. Jaarlijks wordt daaraan meer dan een miljoen euro besteed. De
dienstverlening door de PLUSBUS stelt mensen in staat om aan het maatschappelijk leven te blijven deelnemen en past daarom goed in de doelstelling van de stichting.
De wethouders Vugts en Logeman benadrukten ook het toenemende belang van het initiatief
om de PLUSBUS op te richten en verwachten dat de PLUSBUS met deze uitbreiding nog meer in de groeiende behoefte zal kunnen voorzien.
De PLUSBUS draait geheel met vrijwilligers. Dat zijn er inmiddels ruim 40, actief als chauffeur, planner van de aangevraagde ritten of als bestuurslid van de stichting. Door de groei is versterking van de bemensing altijd welkom. Op deze website is de nodige informatie te vinden en zijn namen vermeld van de bestuursleden die benaderd kunnen worden.