Gegevens van personen

Beheer
De vrijwilligers- en klantadministratie alsmede de website www.plusbusrhedenrozendaal.nl staan onder beheer van de St. Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal, KvK 54108519

Verspreiding
Door ons geadministreerde persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Website
Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze website worden niet geregistreerd of bewaard. Onze website plaatst geen cookies.

Verzamelen
Er worden alleen gegevens verzameld die passen bij de doelstelling van onze organisatie.

Gebruik
Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Er is sprake van een gescheiden klant- en vrijwilligersadministratie.

Wijze van bewaring
Gegevens die voortkomen uit bestelling en/of aanvraag van ritten en gegevens van aanmelding en aansluiting als vrijwilliger van onze organisatie worden zowel digitaal als fysiek (papier) opgeslagen.
De wijze van opslag en bewaring is zodanig dat daarvan door onbevoegden geen misbruik kan worden gemaakt.

Periode van bewaring
Gegevens worden bewaard zolang sprake is van een actieve relatie met onze organisatie, dan wel zolang dit naar algemeen aanvaardbare normen uit administratief oogpunt gewenst is.
Gegevens die langer dan één jaar niet zijn gebruikt, zullen niet meer worden bewaard. Bewaarde gegevens zullen niet vaker dan éénmaal per jaar op gebruik in de voorafgaande periode worden getoetst.

Aanpassing/wijziging
Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn/haar verstrekte persoonsgegevens te wijzigen. Zo nodig zal door ons om bevestiging per mail of brief worden gevraagd. De wijziging zal dan eerst na ontvangst daarvan worden doorgevoerd.

Verwijdering
Iedereen heeft de mogelijkheid zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen. Een verzoek daartoe dient schriftelijk of per email gericht te worden aan het secretariaat van de stichting (zie voor gegevens elders op de website). De gegevens zullen met alle zorgvuldigheid uit de actieve systemen worden verwijderd. Een beroep op herstel is niet mogelijk.
Naar de aard en omvang van onze organisatie is het onmogelijk de verwijdering uit afgesloten databases en of gearchiveerde documenten te garanderen.

Toegang tot gegevens
Het bestuur van de stichting dan wel die personen waarvoor het in de uitoefening van hun functie noodzakelijk is hebben toegang tot persoonsgegevens.

Informatie
Vragen over deze Privacyverklaring kunt u stellen via secretaris@plusbusrhedenrozendaal.nl

Disclaimer
De St. Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat daar mededeling van wordt gedaan, anders dan door het doorvoeren van deze wijziging in de verklaring en publicatie op de website.

(versie 1-7-2018)